ARCTIC MIRROR

Konjunkturen i Norrbotten återhämtar sig

Konjunkturen i Norrbotten återhämtar sig

Norrbottens industrikonjunktur har hämtat sig något efter nedgången i fjol. Fortfarande är konjunkturen något svagare än normalt och det är sämre i Norrbotten än i resten av Norrland. Men framtidstron i Norrbotten har ökat. Det visar den senaste konjunkturbarometern som Norrlandsfonden tagit fram i samarbete med Statistiska centralbyrån.

– Det blir en starkare konjunktur nästa år. Det är en ljusare och överlag positiv bild. Alla branscher tycker läget ser bättre ut inför våren, sa Norrlandsfondens vd Lars-Olov Söderström, när han sammanfattade konjunkturbarometern för hela Norrland.

För industrin i Norrbotten bedöms att efterfrågan har stigit sedan förra hösten. Orderstocken har vuxit och det är framför allt order från utlandet som ökar. Men produktion och orderingång väntas ligga kvar på samma nivå i nuläget och investeringsplanerna pekar på en svagt minskad nivå. Den svaga lönsamheten bidrar till att hela fyra av tio företag inom industrin har planer på att skära ned personalstyrkan under kommande månader.

Byggbranschen bromsade in förra året efter flera år med stark konjunktur. Orderstockarna har vuxit sedan förra året och de minskade industriinvesteringarna har vägts upp av det ökande bostadsbyggandet.

Förra hösten hade Norrbottens sällanköpshandel högkonjunktur. Det har nu fallit till en normalkonjunktur. Försäljningen har minskat men lönsamheten är god.

Trävaruindustrin bidrar mest positivt i Norrbotten, både vad gäller nulägesbeskrivningen och framtidstron.
Inom IT- branschen råder stor efterfrågan på tjänster.

Det ljusnar alltså för Norrbotten, men inte lika mycket som i övriga Norrland. Det beror dels på att Norrbotten redan ligger på en hög nivå, dels på att länet är mer exportberoende och påverkas mest av råvarupriserna på världsmarknaden.

– Industriinvesteringarna är högst i Norrbotten, men ligger på en oförändrad nivå. Det exportdrivna Norrbotten ligger i en normal konjunktur. Mer tillväxt väntas i län med mer inhemsk efterfrågan, som Jämtland, säger Magnus Saltveit, ekonom på SCB.

Inom Norrbotten finns en skillnad vad gäller utvecklingen och framtidston. I Luleå och vid kusten är näringslivets produktion inte högre än i länet som helhet, men framtidstron är starkare. Vilket anses bero på att tjänsteintensiva branscher är starka här.

I Malmfälten är det tvärtom. Där har produktionen ökat, men framtidstron är lägre än i övriga delar av Norrbotten. Vilket anses bero på att Malmfälten domineras av råvarubaserad industri.

Det är gruvindustrin och malmprisutvecklingen som till stor del påverkar konjunkturläge och bedömningar i Norrbotten.

– Vi har haft ett lokomotiv i LKAB som nu har haft motlut. Men den samlade bedömningen är att vi står starka. Vi har ett mer differentierat näringsliv än för några decennier sedan. Vi har nu mer bostadsinvesteringar och relativt sett mindre industriinvesteringar. Det finns anledning att tro på en positiv framtid, säger Lars-Olov Söderström.

Konjunkturbarometern för Norrland har tagits fram av Norrlandsfonden i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Konjunkturbarometern visar både näringslivets aktiviteter, investeringar och framtidstro i olika branscher.

Läs hela rapporten här: ”Norrlandsfondens konjunkturbarometer”

Konjunkturläget för olika branscher i Norrbotten.

Konjunkturläget för olika branscher i Norrbotten.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.